ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ»

Органи управління

Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління, у випадку, коли ці рішення не йдуть в розріз щодо умов набуття членства (вступу) Організації.

У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

Не менш ніж половина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань (у випадку, коли ці рішення не йдуть в розріз щодо умов набуття членства (вступу) Організації):

 • Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
 • Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.
 • Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.
 • Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
 • Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
 • Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
 • Обрання та відкликання Голови Організації.
 • Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

Головою Правління є Голова Організації.

Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

До компетенції Правління відноситься:

 • Організація виконання рішень Загальних зборів.
 • Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.
 • Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
 • Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
 • Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації;
 • Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів;
 • Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.

Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос

Голови Організації.

Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами (у випадку, коли ці рішення не йдуть в розріз щодо умов набуття членства (вступу) Організації), є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

Голова Організації:

 • Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
 • Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
 • Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
 • Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
 • Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
 • Організовує підготовку засідання Правління.
 • Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.
 • Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як половини членів Організації.

Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

 • за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;
 • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
 • якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

Заступник Голови Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень, за дорученням Голови Організації, Правління Організації, в разі відсутності (зайнятості) Голови Організації.

Заступник Голови Організації обирається та звільняється Загальними зборами (у випадку, коли ці рішення не йдуть в розріз щодо умов набуття членства (вступу) Організації), є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Заступником Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

Заступник Голови Організації:

 • Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
 • Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
 • Укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
 • Організовує підготовку засідання Правління.
 • Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.
 • Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як половини членів Організації.

Заступник Голови Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

 • за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;
 • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
 • якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

У разі, якщо Заступник Голови Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про дану посаду в Організації.